Dans

Dictatorship of Love

Sandra Kramerova
    • dans
Dans

Dictatorship of Love

Sandra Kramerova

Hoe kan toewijding, inzet en liefde een dictatuur worden?

“Laten we ons een wereld voorstellen waar er maar één ideaal is om te volgen, één waarde, één waarheid. Wat als deze waarheid liefde is?”

In Dictatorship of love is het deze vraag die Sandra Kramerová centraal stelt. Hoe worden idealen onderdrukkend? Hoe kan toewijding, inzet en liefde een dictatuur worden? Sandra maakt de kijker deelgenoot van haar onderzoek naar Oost-Europese propaganda in combinatie met persoonlijke verhalen van vrouwen uit de lokale gemeenschap. Belichamingen van macht worden gedeelde ervaringen van collectieve trots, schaamte en onrecht.

Kan beweging luider spreken dan woorden en wat gebeurt er als we gezamenlijk als één bewegen? Hoe kun je je als individueel lichaam verhouden tot een collectieve beweging?

Gefascineerd door deze spanning van overgave aan een groter geheel en het behouden van individuele vrijheid, volgen we een groep dansers in hun zoektocht naar de kracht van het vrouwelijk lichaam in een menigte. Het laat vrouwelijke lichamen zien die in hun kracht staan en zich overgeven, verscheurd tussen de propaganda en het protest, vrijheid en onderdrukking, liefde en overleven.

Sandra richt zich op de politieke intensiteit van het vrouwelijk lichaam en haar relatie tot de schoonheid en duisternis van massachoreografieën.

Duur: 60 minuten

Sandra is een in Slowakije geboren danser en choreograaf uit Amsterdam en wordt momenteel ondersteund door Fonds Podiumkunsten binnen de Nieuwe Makers Regeling in samenwerking met Theater De Generator in Leiden.
Na het behalen van haar MFA in Dans aan het Sarah Lawrence College (New York, 2016), dook Sandra Kramerove voor inspiratie in haar Oost-Europese achtergrond. Haar werk is fysiek en confronterend en maakt van verschillende disciplines en media gebruik om tot uiting te komen. Body as a Weapon, werd door Het Parool geroemd als een van de beste voorstellingen van het jaar 2020. Onlangs werd haar meest recente voorstelling MAJKA positief ontvangen door publiek en pers (Theaterkrant, Volkskrant en Parool).

"Let us envision a world where there is only one ideal to follow, one value, one truth. What if this truth is love?” 

In Dictatorship of love Sandra Kramerová questions how ideals can become oppressive. How can commitment, effort and love turn into a dictatorship? Sandra shares her physical research of Eastern European propaganda in combination with personal stories of women from the local community. Embodied power radiates from experiences of collective pride, shame and injustice. 

Can movements speak louder than words and what happens if we move as one? How can you, as an individual body, relate to a collective movement? 

Fascinated by this tension of surrendering to a greater whole and preserving individual freedom, we follow a group of female dancers in their search for power in a crowd. We see women empowered and surrendered, torn between propaganda and protest, freedom and oppression, love and survival. The choreography highlights political intensity of the female body in relationship to the beauty and darkness of mass choreographies. 

ABOUT THE MAKER
Sandra is a Slovak born dancer and choreographer from Amsterdam currently supported by the Performing Arts Fund within the New Makers Scheme in collaboration with Theater De Generator in Leiden. After completing her MFA in Dance at Sarah Lawrence College (New York, 2016), Sandra delved into her cultural background for inspiration. Her work is physical and confrontational and uses different disciplines and media to express itself. Body as a weapon was praised by Het Parool as one of the best performances of the year 2020. Her most recent performance MAJKA (2021) - questioning Eastern European archetypes of womanhood - was positively received by the public and press (Theaterkrant, Volkskrant and Parool). 

Theater de Generator productie
Choreografe: Sandra Kramerová
Dansers: Inbal Abir, Candela Murillo, Mayke van Veldhuizen
Workshop Assistent: Anastasia Kostner
Muziek: Jon Lloyd
Kostuumontwerp: Anouk van der Zee
Lichtontwerp: Boaz van den Ban
Productieleider: Alejandra Zabala
Artistieke coaching: Pavel Zuštiak, Ioana Tudor, Igor Vrebac
PR: Erik Groenewold
Vormgeving: Dominika Kramerová
Video: Álvaro Congosto